Tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ

Pinserit ry Helsinki 


Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Jäsensihteeri Kirsi Kilpeläinen
p. 040 8120 452
kirsukilpelainen[at]gmail.com

Rekisterin nimi 

Pinserit ry jäsenrekisteri. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteri voi sisältää seuraavia vapaaehtoisesti henkilöltä saatuja henkilötietoja. -nimi ja vakituinen osoite sekä puhelinnumero ja sähköpostiosoite -henkilön suostumuksella kerätty tieto kennelnimestä -mahdollinen syntymäpäivä sekä jäseneksi liittymisen päivämäärä. 

Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys 

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999). 

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin pito perustuu – henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan asiakassuhteeseen perustuen sekä yhdistyslakiin jäsenrekisterin osalta. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota yhdistyksen jäsenelle yhdistyksen palveluja ja etuja sekä hoitaa jäsenmaksujen laskutusta. Henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin pitkään kuin henkilö on yhdistyksen jäsen. Jäsenrekisteriä hyödynnetään myös yhdistyksen jäsensivujen https://www.pinserit.fi/jasensivut/ kirjautumiseen.


 Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti henkilöltä itseltään erilaisilla menetelmillä.

 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 Rekisteröidyn oikeudet

 Tarkastus- ja oikaisuoikeus 

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. 


Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain Pinserit Ry:n jäsensihteeri ja rahastonhoitaja sekä puheenjohtaja. Lisäksi henkilön yhteystietoja on oikeus käsitellä henkilöillä, jotka toimivat kyseisiä tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla tai henkilön antamalla suostumuksella.

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistysavaimen järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja jäsentietojen käyttöä valvotaan. Jäsenellä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yhdistyksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. 

3.5.2024