Jalostustoimikunnan toimintaohje

Jalostustoimikunnan toimintaoje⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ PDF

Jalostustoimikunnan toimintaohje
”Jalostustoimikunta noudattaa neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta, Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä Kennelliiton yleistä jalostuksen tavoiteohjelmaa ja jalostusstrategiaa. Jalostustoimikunta toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti.” (Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille. Hyväksytty SKL:n hallituksessa 3.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen.)

Jalostustoimikunta koostuu rotujärjestön hallituksen valitsemista 4–7 äänivaltaisesta jäsenestä.
Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla valmiudet toimia jalostusneuvojana (esim. hyväksytty SKL:n
Jalostusneuvojan peruskurssi). Jalostustoimikunta voi valita ja valtuuttaa projektiluontoisiin tehtäviin
myös ulkopuolisia työryhmiä. Hallitus voi tarvittaessa erottaa valitsemansa jäsenen kesken
toimikautensa, perustelluista syistä.

1. Kriteerit jalostustoimikunnan varsinaisille jäsenille
1.1. Jäsenet ovat allekirjoittaneet Suomen Kennelliiton viimeisimmän voimassa olevan
kasvattajasitoumuksen, mikäli ovat kasvattajia.
1.2. Jäsenet ovat käyneet ja läpäisseet Suomen Kennelliiton Kasvattajan peruskurssin.
1.3. Jäsenet päivittävät tietotaitoaan kouluttautumalla. Jäsenen on suositeltavaa toimikautensa aikana
osallistua joko rotujärjestön järjestämälle luennolle, kasvattajapäivään tai käytävä muussa koulutus-
tai luentotilaisuudessa.
1.4. Toimikunnan jäseneksi voidaan valita myös henkilö, jolla katsotaan olevan riittävää erityisosaamista, esim. eläinlääkäri tai muu erikoisosaaja.
1.5. Jalostustoimikunnan jäsenenä ei voi toimia henkilö, jonka henkilökohtainen toiminta on ristiriidassa Suomen eläinsuojelulain, Suomen Kennelliiton tai Pinserit ry:n sääntöjen tai ohjeiden kanssa.

2. Jalostustoimikunnan työskentely
2.1. Jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Puolet jalostustoimikunnan jäsenistä on erovuorossa
vuosittain.
2.2. Järjestäytymiskokouksessa valitaan toimikunnalle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Tarvittaessa sihteerin tehtävistä kokoussihteerin toimet voidaan eriyttää toiselle henkilölle.
2.3. Jalostustoimikunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Äänestystapauksissa äänten jakautuessa tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

3. Tehtävät
3.1. JTO:n ja muiden tarvittavien toimintaohjelmien tekeminen ja päivitys.
3.2. Yhteydenpito ja tietojen vaihto rotujärjestön hallituksen ja SKL:n kanssa, sekä tarvittaessa ulkomaisten rotujärjestöjen ja -yhdistysten kanssa. Tarvittaessa myös laboratorioiden ja jalostusasiantuntijoiden kanssa työskentely.
3.3. Tiedottaminen; yhdistyksen lehdessä ja/tai kotisivuilla terveystilastojen ja tulosten julkaisu ja tiedotus. Tarvittaessa myös rotukohtaisten tulosten tai löydösten tiedotus SKL:n ja ulkomaisten rotuyhdistysten suuntaan. Tulosjulkaisun julkaisu, jossa lueteltuna vähintään näyttelyarvostelut ja jalostustarkastuslausunnot.
3.4. Jalostuksellisen tiedon ja materiaalin kerääminen ja tallennus, sekä tiedon käytännön hyödyntäminen jalostuksen ohjaamisessa. Tavoitteena rodun hyvinvoinnin edistäminen.
3.5. Rodun tason (luonne, terveys, ulkomuoto) seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin
kartoittaminen. Tavoitteena rodun hyvinvoinnin edistäminen.
3.6. Perinnöllisten sairauksien ja ominaisuuksien kartoittaminen ja tarvittaessa vastustusohjelmien
laatiminen ja toteuttaminen käytännössä, mm. järjestämällä terveystarkastuksia, joukkonäytteenottoja
ja muita projekteja perinnöllisten sairauksien kartoittamiseksi.
3.7. Neuvottelutilaisuuksien, kasvattajapäivien ja luentojen järjestäminen tarvittaessa. Nämä tilaisuudet käsittelevät esim. erilaisia jalostusmenetelmiä, rotujen koti- ja ulkomaista tasoa, jalostuksen painopisteasioita tai tieteellistä näkökulmaa koiranjalostukseen.
3.8. Tarvittaessa rodun tuomarikoulutusten ja kollegiotilaisuuksien käytännön järjestelyt. Tuomarikouluttajien valinta; hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan tekemät päätökset tältä osin.
3.9. Jalostusyhdistelmien tarkistus ja tarvittaessa lisätietojen ja neuvonnan antaminen, painopiste
neuvonnassa on uusien kasvattajien avustaminen. Toimikunta perustaa neuvonnan käytettävissään
oleviin jalostustarkastuslausuntoihin, näyttelyarvosteluihin ja tiedossaan oleviin sukujen terveystietoihin.
3.10. Rodun pentuvälityksen hoitaa jalostustoimikunnan nimeämä(t) henkilö(t). Pentuvälittäjä antaa
tasapuolista tietoa kaikista kulloinkin yhdistyksen pentuelistalla olevista pentueista.
3.11. Jalostustoimikunta määrittelee kriteerit, jotka yhdistelmien on täytettävä päästäkseen pentuvälitykseen. Hallitus vahvistaa kriteerit. Pentuvälityskriteereitä ja -ohjeita tarkistetaan tarvittaessa.
3.12. Jalostustoimikunta esittää toimintakertomuksensa Pinserit ry:n hallitukselle riittävissä ajoin
ennen toiminnantarkastusta.
3.13. Hallitus voi delegoida jalostustoimikunnalle myös muita jalostukseen liittyviä tehtäviä.

4. Jalostustarkastus
Jalostustarkastuksia järjestetään JTO:n toimintasuunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, ettei niitä järjestetä, mikäli kysyntä on pientä. Toivottavaa on järjestää tarkastuksia myös maakunnissa. Ns. yksityisiä jalostustarkastuksia voi järjestää yhteistyössä jalostustoimikunnan kanssa. Tällöin tarkastuksen halunnut henkilö vastaa kokonaisuudessaan itse tuomareiden matkakuluista / päivärahoista. Tuomarin tulee olla jalostustoimikunnan hyväksymä. Tällaisesta tarkastuksesta on etukäteen sovittava jalostustoimikunnan kanssa.
Jalostustarkastustoiminnan tavoitteena on, että kaikki koirat, joita käytetään siitokseen, on tarkastettu,
mikäli niillä ei ole näyttelyarvosteluita. Tarkastuksen suorittaa jalostustoimikunnan valitsema(t) ulkomuototuomari(t). Tuomariksi kutsutaan pääsääntöisesti rodun erikoistuomari, tai vaihtoehtoisesti rotua paljon arvostellut tuomari. Jalostustarkastuksessa voi olla toisena tuomarina myös tuomariharjoittelija erikoistuomarin lisäksi. Tarkastavaa tuomaria koskee Kennelliiton yleinen jääviyssääntö.
Tarkastuksissa käytetään rotujärjestön hallituksen hyväksymiä lomakkeita. Jalostustarkastuksessa
voidaan käyttää myös SKL:n ulkomuodon tarkastuslomaketta. Jalostustoimikunta tekee tarkastuksista
yhteenvedon arkistoon. Koiranomistajille toimitetaan heidän koiriaan koskeva yhteenveto
tarkastuksesta kohtuullisessa ajassa.

5. Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen
Nämä säännöt hyväksyy Pinserit ry:n hallitus, joka voi tarvittaessa tehdä niihin muutoksia ja lisäyksiä.

Hyväksytty Pinserit ry:n hallituksessa 14.12.2022
Ohje tulee voimaan heti.