Säännöt

Pinserit ry:n säännöt - 17.11.2021


1 NIMI, KOTIPAIKKA, TOIMINTA-ALUE JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Pinserit ry. Kotipaikka on Helsinki, toiminta-alueena koko maa.
Yhdistyksen kieli on suomi.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA

Toiminnan tarkoituksena on edistää pinseri-rodun jalostusta ja tunnetuksi tulemista sekä toimia aatteellisena yhdyssiteenä jäsenten keskuudessa näiden koiraharrastuksen edistämisessä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraamalla ja ohjaamalla jalostustoimintaa, järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kerhoiltoja ja kursseja. Yhdistys voi harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa.
Yhdistys levittää tietoutta edustamastaan rodusta asianharrastajien ja yleisön keskuudessa mainostamalla, järjestämällä tiedotustilaisuuksia, esittelyjä ja julkaisemalla rotuesitteitä.
Yhdistys seuraa rodun kehitystä kotimaassa ja ulkomailla ja kuuluu rotujärjestönä Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn (SKL). Yhdistys voi olla jäsen myös muissa tarkoitusperiään edistävissä yhdistyksissä, liitoissa ja keskusjärjestöissä.

3 VAROJEN HANKINTA

Varoja toimintansa rahoittamiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja, toimeenpanemalla asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, huvitilaisuuksia, myymällä kerhotuotteita sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys on oikeutettu hankkimaan ja omistamaan kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi kiinnittää omaisuuttaan ja vuokrata käyttöönsä omaisuutta.

4 JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia-, perhe-, kunnia- tai yhdistysjäseniä. Yhdistyksen varsinais ja perhejäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi ja jotka suorittavat yhdistyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Liittyessään yhdistykseen henkilö hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen. Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöjäsenet ovat äänivaltaisia.

Perhejäsen
Perhejäsen on varsinaisen jäsenen perheenjäsen, joka asuu samassa taloudessa, jolle ei lähetetä yhdistyksen julkaisuja ja jonka jäsenmaksu on edullisempi kuin varsinaisen jäsenen.

Kunniajäsen
Hallituksen ehdotuksen perusteella yhdistyskokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistysjäsen
Yhdistykseen voi kuulua myös yhdistysjäseniä, jonka säännöt ja toiminta eivät ole ristiriidassa Pinserit ry:n toiminnan kanssa. Yhdistysjäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous. Yhdistysjäsenten tulee toimittaa kirjallinen hakemus hallitukselle kahta kuukautta ennen yhdistyksen kokousta. Yhdistysjäsenellä on yksi ääni.

5 JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN

5.1. Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen on vapaa jäsenyydestä ja sen velvoitteista eroamista seuraavan kalenterivuoden alusta lukien. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Eronneella jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

5.2. Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksestä voidaan erottaa hallituksen päätöksellä jäsen,
a) joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin on liittyessään sitoutunut,
b) joka on toiminut hyvien tapojen vastaisesti,
c) joka on aiheuttanut yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahinkoa
yhdistykselle tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä,
d) joka rikkoo eläinsuojelulakia,
e) joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen eräpäivänä ja laiminlyönti on kestänyt vähintään kaksi (2) kuukautta eräpäivästä lukien tai
f) mikäli on olemassa muu yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste

Mikäli erotettu jäsen vastustaa erottamista, hän voi, mikäli erottaminen perustuu muuhun kuin jäsenmaksun laiminlyöntiin, saattaa erottamista koskeva päätös seuraavaksi kokoontuvan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä hallitukselle 30 päivän kuluessa hallituksen erottamispäätöksen tiedoksi saatuaan. Erottamisesta päättää tällöin yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Erottamisäänestys tapahtuu aina suljetuilla lipuilla. Jäsenelle, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun kevätkokoukseen mennessä, ei lähetetä yhdistyksen lehteä eikä muitakaan julkaisuja. Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Hallituksen jäsenen tulee olla 18 vuotta täyttänyt yhdistyksen  jäsen ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ei
ole äänivaltaa hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan tai sihteerin kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään kaksi (2) sen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on
- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niille esiteltävät asiat ja panna kokouksen päätökset täytäntöön.
- hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta
- edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
- pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyksen säännöt.
- laatia ehdotuksen yhdistyksen talousarvioiksi ja toimintasuunnitelmaksi.
- hoitaa muut yhdistyksen juoksevat asiat.

7 TOIMINTAVUOSI

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä toiminnantarkastajille tammikuun loppuun mennessä.

8 YHDISTYSKOKOUKSET

Yhdistyksen hallitus voi päättää yhdistyksen kokouksen etäosallistumisesta. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta (ennakko-osallistuminen) tai kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen) postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin 15-vuotiaalla henkilöjäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen henkilöjäsen on kuitenkin oikeutettu käyttämään kahden muun yhdistyksen jäsenen valtakirjaa. Tällöin on ao. jäsenen jätettävä kokoukselle edustamansa henkilöiden antamat nimetyt valtakirjat.

Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä siihen perustuva selostus taloudellisesta asemasta.
4. Toiminnantarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimintavuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Valitaan edustajat Suomen Kennelliiton yleiskokouksiin ja valtuustoon sekä muihin tarvittaviin tehtäviin.
6. Muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten 15.1. mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. Asioista, joita ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä päätöstä kyseisessä kokouksessa.

Syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valitseminen.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
4. Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima seuraavan vuoden toiminta- ja rahoitussuunnitelma.
5. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi ja varsinaisten jäsenten vaali erovuoroisten sijaan.
6. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
7. Muut hallituksen esittämät asiat sekä jäsenten 15.9 mennessä hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat. Asioista, joista ei ole kokouskutsussa mainittu, voidaan keskustella, mutta ei tehdä
päätöstä kyseisessä kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa toisin määrätä. Milloin joku kokouksen jäsen vaatii,
suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Ylimääräinen yhdistyskokous kutsutaan koolle, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 koko äänioikeutetusta jäsenkunnasta sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on käsiteltävä ylimääräisessä yhdistyskokouksessa 30 päivän kuluessa kirjelmän postileiman päiväyksestä.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin on julkaistava yhdistyksen julkaisussa tai lähetettävä postitse tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenille vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kahta kuukautta ennen sitä varsinaista kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi. Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna seuraavalle varsinaiselle kokoukselle. Jotta muutosehdotus tulisi hyväksytyksi, tulee sitä kannattaa 2/3 annetuista äänistä.

10 YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava syys- tai vuosikokous.
Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa jäljelle jääneet varat luovutetaan viimeisen purkamisesta päättävän yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti rodun etua ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle.

11 AIKAISEMPIEN SÄÄNTÖJEN NOJALLA SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

12 YHDISTYSLAKI

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.